Zpracování osobních údajů pro zákazníky

Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Agrowest a.s.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost Agrowest a.s. velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností. S vašimi osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110//2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Tímto dokumentem Vám chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace o tom, které osobní údaje vás, jako našich zákazníků, shromažďujeme v rámci naší činnosti, a jak tyto osobní údaje zpracováváme a chráníme.  Tato informace je určena pro zákazníky, se kterými naše společnost uzavírá písemné smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb, a případně jiné obdobné smlouvy.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem vašich osobních údajů je společnost: Agrowest a.s., IČO: 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1259 (dále jako „Správce“). Kontaktní údaje Správce: www.agrowest.cz, e-mail: gdpr@agrowest.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování

V rámci smluvního vztahu s našimi zákazníky (zejména na základě smlouvy o prodeji a koupi zboží, poskytování servisních služeb, případně jiné smlouvy) zpracováváme různé druhy údajů, tyto je však obecně možné, ve vztahu k našim zákazníkům, rozdělit do následujících kategorií:

Identifikační a fakturační údaje zákazníků a jejich oprávněných zástupců 
a kontaktních osob
Mezi identifikační a fakturační údaje zařazujeme zejména titul, jméno, příjmení, adresu sídla, korespondenční adresu, IČO, DIČ, IBAN a bankovní spojení;

Kontaktní údaje zákazníků a jejich oprávněných zástupců a kontaktních osob
Mezi kontaktní údaje zařazujeme zejména telefonní číslo, číslo faxu, adresu elektronické pošty;

Údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu
Mezi údaje zahrnuté v komunikaci a údaje o průběhu smluvního vztahu zařazujeme v prvé řadě jakékoliv osobní údaje, které nám v rámci smluvního vztahu či v komunikaci s námi poskytnete a dále také údaje o odebraném zboží a veškeré údaje související s plněním smluvního vztahu (dodání zboží, zajištění vyskladnění, doručení zboží, reklamace atd.).

Vaše osobní údaje, vás jako zákazníků, příp. vašich oprávněných zástupců nebo kontaktních osob využíváme v souladu s platnými právními předpisy pro více účelů, zejména:

Plnění smlouvy 

Vaše osobní údaje budeme využívat k plnění smlouvy uzavřené s vámi, zejména pro plnění našich závazků a komunikaci s vámi. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni řádně plnit uzavřenou smlouvu. 

Plnění zákonných povinností


Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely plnění zákonných povinností v oblastí účetnictví a daní. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni plnit řádně zákonné povinnosti. 

Ochrana našich zájmů, archivace, statistiky

Dokumenty ohledně naší smluvní spolupráce a komunikace budeme uchovávat také za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, zejména pro prokázání našich nároků. Nejedná se o smluvní či zákonný požadavek, ale ochranu našich oprávněných zájmů. Dále jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely typu archivace či statistik

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na následujících právních základech:

Sdílení a předávání osobních údajů, zpracovatelé, jiní příjemci

Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s vaším souhlasem s důvěryhodnými partnery způsobem, jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zabezpečujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

Jiní příjemci 
 

Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni o tom, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchovávání a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování, případně po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy. Poté jsou vaše osobní údaje vymazány či anonymizovány.  Faktury anebo jiné daňové doklady vystavené naší společností, které kromě jiného obsahují vaše osobní údaje, musíme podle platných právních předpisů archivovat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění.  Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření, plnění příp. ukončení smlouvy 
a v souvislosti s ní budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí zákonné či smluvní záruční doby poskytované na výrobek nebo po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše práva​​​​​​ jako subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů nebo abyste uplatnili níže uvedená práva, která Vám GDPR přiznává v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na pří stup 


Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 GDPR. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu


K tomu, abychom zpracovávali jen vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz


Budou-li naplněny podmínky čl. 17 GDPR, můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste odvolali váš souhlas se zpracováním, úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu našich právních nároků či pro splnění našich právní povinnosti.

Právo na omezení zpracovávání


Budou-li naplněny podmínky čl. 18 GDPR, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatň ujete vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost 

Je-li zpracování založené na vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování 

Zpracováváme-li vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a vaše osobní údaje vymažeme.
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po vznesení námitky vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost


Domníváte-li se, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s GDPR nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Právo odvolat souhlas

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném na automatizovaném zpracování 

Naše společnost při zpracování vašich osobních údajů neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Způsob uplatnění vašich práv, vyřízení vaší žádosti 

Jako náš zákazník – fyzická osoba, tj. subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s vašimi osobními údaji.

Uplatnit výše uvedená práva můžete (i) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: info@agrowest.cz anebo (ii) písemně na adrese Agrowest a.s., se sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň. Budeme se vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy vám však odpovíme nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. V případě pochybností o vaší totožnosti vás můžeme požádat o její dodatečné ověření.

Vaše požadavky týkající se zpracování osobních údajů jsou vyřizovány bezplatně. Je-li však požadavek zjevně nedůvodný či nepřiměřený, zejména z důvodu jeho opakování, můžeme požadovat přiměřenou finanční částku zohledňující administrativní náklady.