Zpracování osobních údajů

informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské komise č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Agrowest a.s., IČ: 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1259 (dále jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce: www.agrowest.cz, e-mail: gdpr@agrowest.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů v rozsahu:

- identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení/firma, datum narození, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně IČ a DIČ);

- údaje o stroji (výrobní číslo, typ, rok výroby, aj);

- údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména kupní smlouvy či smlouvy o dílo (např. servisní historie strojů).

 

Osobní údaje, které Správce zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

Správce zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů osobní údaje zákazníka uvedené v souhlase za účelem:

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese gdpr@agrowest.com.

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Dále mohou být osobní údaje poskytovány zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů v oblasti marketingu.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Dle Nařízení máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.